دستبافته های عشایری

گلیم و فرش دستباف، جاجیم، خورجین، نمکدان، چنته، نمد، گبه، …